Zwroty & Reklamacje

Polityka zwrotów

1. Jeżeli z jakichś powodów nasze produkty nie spełnią Państwa oczekiwań, zapewniamy możliwość zwrotu zakupionego u nas towaru w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny.

Oferujemy dwa sposoby odstąpienia od umowy:

1.1 Poprzez wypełnienie formularza zwrotu (poniżej) i wysłanie go na nasz adres mailowy: kontakt@frogum-shop.pl lub wydrukowanie i dołączenie go do paczki zwrotnej.

Paczkę należy odesłać na swój koszt na poniższy adres:
FroGum Sp. z o.o.
ul .Cieszyńska 22
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polska

WAŻNE
*Nie przyjmujemy zwrotu towaru od klienta przesyłką za pobraniem.
*Konieczne jest dołączenie dowodu zakupu towaru lub kartki z odnotowanym numerem zamówienia. Przyśpieszy to realizację zwrotu.
*Towar nie może mieć widocznych śladów użytkowania

Po rozpatrzeniu zwrotu zamówienia przez FroGum Premium Moto Shop, środki zostaną zwrócone jak najszybciej, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
– automatycznie na konto, z którego zamówienie zostało opłacone
– na wskazany numer konta bankowego

1.2 Poprzez usługę SZYBKIE ZWROTY INPOST uzupełniając formularz zwrotu online. Po zatwierdzeniu zwrotu, na podany adres mailowy zostanie wysłany automatycznie kod zwrotu przesyłki do paczkomatu.
Koszt takiego zwrotu to 10,99 PLN, który zostanie odjęty od całkowitej kwoty zwrotu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
FROGUM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
frogum-shop.pl
kontakt@frogum-shop.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ___________ .

Data zawarcia umowy / data złożenia zamówienia: ___________ .
Imię i nazwisko konsumenta: ___________ .
Adres konsumenta: ___________ .
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ___________ .

Data: ___________ .

Formularz zwrotu do pobrania 

2. 1. Jeśli do zamówienia został dołączony produkt w ramach gratisu Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem jest zobowiązany do odesłanie całości zamówienia w tym gratisu. W przypadku nieodesłania gratisu wartość zwrotu zostanie pomniejszona o wartość produktu dołączonego do zamówienia.

2.2. W przypadku zamówienia kompletu produktów i zwrotu jedynie jego części Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem traci prawo do zniżki. W tym przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona o różnicę w cenie produktu w zestawie a cenie produktu bez zestawu.

2.3. W przypadku zwrotu towaru Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z użytkowania go w sposób wykraczający poza konieczny w celu zbadania jego charakteru, cech i funkcjonowania. Produkt nie może być używany w sposób nieograniczony a jedynie sprawdzony w sposób w jaki mógłby zostać sprawdzony w sklepie stacjonarnym.

Polityka reklamacji

 1.Definicje:

   1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

   1. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

   1. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę Sprzedaży) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   1. PARAKONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.frogum-shop.pl.

   1. SPRZEDAWCA – FROGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Cieszyńska 22,
    05-825 Grodzisk Mazowiecki); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963251; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 390 000 zł; NIP: 5291807370; REGON: 362379750, kontakt@frogum-shop.pl, numer telefonu: +48 2222 82 808 oraz numer faksu: +48 2222 82 808.

   1. TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   1. UMOWA SPRZEDAŻY; UMOWA – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   1. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, Towar zgodny z Umową.

  3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o prawach konsumenta.

  [W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą, w tym do umów zawartych przez Konsumentów lub Parakonsumentów, stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi, to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.]

  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

  5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, na przykład:

    1. pisemnie na adres: Frogum sp. z o.o., ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;

    1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@frogum-shop.pl;

    1. poprzez formularz online w koncie Klienta „Mój Garaż” (Wystarczy wejść w panel Zamówienia i po rozwinięciu szczegółów kliknąć w przycisk Reklamacja. Proces jest wtedy w pełni zautomatyzowany.).

   6. Reklamacja powinna zawierać: (1) dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego); (2) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności w miarę możliwości rodzaj i datę wystąpienia wady; (3) w miarę możliwości żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

   7. Zalecane jest dołączenie do reklamacji w miarę możliwości zdjęć przedstawiających niezgodność Towaru z Umową. Przesłanie takich zdjęć do Sprzedawcy może pozwolić na pozytywne rozpatrzenie niektórych reklamacji bez konieczności – w zależności od żądania Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, i podstawy reklamacji – odebrania przez Sprzedawcę Towaru niezgodnego z Umową od Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, bądź zwrotu przez Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, Sprzedawcy Towaru niezgodnego z Umową.

   8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną (e-mail) – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

   9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, może żądać jego naprawy lub wymiany.

   10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem,  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

   11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla takiego Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

   12. Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, Towar na swój koszt.

   13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

   14. Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

   15. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

   Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9;

     1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9;

     1. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 10–12;

     1. zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

     1. zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

     1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem.

    16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

    17. Sprzedawca zwraca Klientowi, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia takiego Klienta o obniżeniu ceny.

    18. Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

    19. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez takiego Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby taki Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

    20. W razie odstąpienia od Umowy Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca takiemu Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

    21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, chyba że taki Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    22. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

    23. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji dołączanym do Towaru, w przypadku gdy dany Towar jest objęty gwarancją).

    24. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

    25. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub Parakonsumentem zostaje wyłączona.