Regulamin

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU
6. REKLAMACJA TOWARU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DODAWANIE OPINII O TOWARACH
11. WYKORZYSTANIE KUPONÓW PROMOCYJNYCH I KODÓW RABATOWYCH
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.frogum-shop.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.frogum-shop.pl prowadzony jest przez FROGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963251; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 390 000 zł; NIP: 5291807370; REGON: 362379750, kontakt@frogum-shop.pl, numer telefonu: +48 2222 82 808 oraz numer faksu: +48 2222 82 808 .

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

1.4.1 korespondencyjnie na adres siedziby: FROGUM sp. z o.o., ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;

1.4.2 pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ frogum-shop.pl;

1.4.3 za pomocą czatu zamieszczonego na stronie internetowej https://www.frogum-shop.pl/kontakt/;

1.4.4 telefonicznie pod numerem infolinii: 22 22 82 808 (informacje o godzinach pracy infolinii są dostępne na stronach Sklepu Internetowego; opłata za połączenie – jak za zwykłe połączenie telefoniczne według taryfy operatora osoby nawiązującej połączenie).

1.5. Definicje:

1.5.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta

1.5.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.5.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.6 KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę Sprzedaży) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.7. KONTO “Mój Garaż” – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.5.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.5.9. PARAKONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.5.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.5.11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.frogum-shop.pl.

1.5.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – FROGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963251; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 390 000 zł; NIP: 5291807370; REGON: 362379750, kontakt@frogum-shop.pl, numer telefonu: +48 22 724 38 03 oraz numer faksu: +48 22 724 38 03.

1.5.13. TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.5.14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.16. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.5.17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.5.18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto “Mój Garaż”, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto “Mój Garaż” – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło..

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto “Mój Garaż” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@frogum-shop.pl lub też pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, zaakceptowaniu regulaminu i polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa i potwierdzeniu poprzez kliknięcie przycisku z ikoną koperty . Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@frogum-shop.pl lub też pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2 pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;

2.4.3 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@frogum-shop.pl;

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.3.1. Regulaminu.

3.2 W przypadku Towarów z serii ProLine i RaceRock („TOWARY PREMIUM”) jednorazowo w Sklepie Internetowym możliwe jest nabycie maksymalnie 3 sztuk każdego z modeli danego Towaru Premium. W przypadku chęci nabycia większej ilości Towarów Premium Klient zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu ze Sprzedawcą, w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 1.4. Regulaminu.

3.3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.4 W przypadku, gdy w Sklepie Internetowym znajdują się informacje o obniżeniu ceny Towaru, uwidoczniona cena przed obniżką (np. cena „przekreślona” lub poprzednia cena przedstawiona w inny sposób) jest najniższą ceną danego Towaru, która obowiązywała w Sklepie Internetowym w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, z zastrzeżeniem, że jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, cena przed obniżką jest najniższą ceną tego Towaru, która obowiązywała w Sklepie Internetowym w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

3.5 Wszelkie Towary marki FROGUM stanowią produkty własne Sprzedawcy i nie są towarami licencjonowanymi

3.6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.6.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.1. Bank: ING Bank Śląski S.A.

4.1.2.2. Numer rachunku: 89 1050 1025 1000 0090 3207 4529

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „FAQ” w punkcie “Jakie są sposoby płatności w sklepie FroGum Premium Moto Shop?” oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci.

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: PayPro S.A. – ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP: 779-236-98-87.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

5.1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Belgii, Czech, Estonii, Holandii, Litwy, Łotwy, Luksemburgu, Niemiec, Słowacji, Węgrzech, Danii, Szwecji, Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Słowenii, Włoch .

5.2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce “FAQ” w punkcie “Szybka dostawa- jak długo będę oczekiwał na paczkę i jaki jest koszt dostawy?” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

5.3.1. Przesyłka kurierska , przesyłka kurierska pobraniowa.

5.3.2. Dostawa do paczkomatu Inpost.

5.4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 6 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 6 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA TOWARU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o prawach konsumenta.

[W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca informuje, że do Umów zawartych przed tą datą, w tym do Umów zawartych przez Konsumentów lub Parakonsumentów, stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi, to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.]

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, Towar zgodny z Umową. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową oraz uprawnień Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „FAQ” w punkcie “Jak złożyć reklamację?” oraz w zakładce “Zwroty i reklamacje”

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@frogum-shop.pl;

6.4. Reklamacja powinna zawierać: (1) dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego); (2) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności w miarę możliwości rodzaj i datę wystąpienia wady; (3) w miarę możliwości żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

6.5. Zalecane jest dołączenie do reklamacji w miarę możliwości zdjęć przedstawiających niezgodność Towaru z Umową. Przesłanie takich zdjęć do Sprzedawcy może pozwolić na pozytywne rozpatrzenie niektórych reklamacji bez konieczności – w zależności od żądania Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, i podstawy reklamacji – odebrania przez Sprzedawcę Towaru niezgodnego z Umową od Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, bądź zwrotu przez Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, Sprzedawcy Towaru niezgodnego z Umową..

6.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta, będącego Konsumentem lub Parakonsumentem, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną (e-mail) – w zależności od sposobu złożenia reklamacji

6.7. Z uwzględnieniem możliwości, z której można dobrowolnie skorzystać zgodnie z ust. 6.5. powyżej, Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, udostępnia Sprzedawcy Towar niezgodny z Umową, podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od takiego Klienta na swój koszt. Szczegóły odbioru Towaru są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji.

6.8. Z uwzględnieniem możliwości, z której można dobrowolnie skorzystać zgodnie z ust. 6.5. powyżej, w razie odstąpienia od Umowy z powodu niezgodności Towaru z Umową, Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem, niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.

6.9. Sprzedawca zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem lub Parakonsumentem, kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

6.10. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub Parakonsumentem zostaje wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient będący Konsumentem, a także Klient będący Parakonsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@frogum-shop.pl;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka zwrotów”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Parakonsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. . Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Parakonsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi lub Parakonsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Parakonsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Parakonsument, chyba że Konsument lub Parakonsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Parakonsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Parakonsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Parakonsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument lub Parakonsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument lub Parakonsument może zwrócić Towar na adres: Frogum sp. z o.o., ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

8.7. Konsument lub Parakonsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta lub Parakonsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument lub Parakonsument:

8.8.1. Jeżeli Konsument lub Parakonsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Parakonsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument lub Parakonsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.8.3. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta lub Parakonsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument lub Parakonsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Jeśli do zamówienia został dołączony produkt w ramach gratisu Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem jest zobowiązany do odesłanie całości zamówienia w tym gratisu. W przypadku nieodesłania gratisu wartość zwrotu zostanie pomniejszona o wartość produktu dołączonego do zamówienia.

8.10. W przypadku zamówienia kompletu produktów i zwrotu jedynie jego części Klient, będący Konsumentem lub Parakonsumentem traci prawo do zniżki. W tym przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona o różnicę w cenie produktu w zestawie a cenie produktu bez zestawu.

8.11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Konsumentowi lub Parakonsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-14 Ustawy, to jest m.in. w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Parakonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Parakonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Parakonsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (5) w której Konsument lub Parakonsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Parakonsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi lub Parakonsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; (6) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, ani Parakonsumentem

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. DODAWANIE OPINII O TOWARACH

10.1. Sprzedawca dokonuje weryfikacji opinii o Towarach zamieszczonych w Sklepie Internetowym w opisany poniżej sposób.

10.2. Możliwość dodawania opinii o zakupionych Towarach mają wyłącznie Klienci, którzy założyli w Sklepie Internetowym Konto “Mój Garaż” i dokonali zakupu danego Towaru po zalogowaniu.

10.3. W celu dodania opinii o zakupionym Towarze, Klient powinien zalogować się do swojego Konta “Mój Garaż”.

10.4. Następnie należy przejść na kartę Towaru i w sekcji Opinie klientów nacisnąć przycisk “Dodaj opinię”. Przycisk “Dodaj opinię” widoczny jest tylko dla Klientów, którzy wcześniej nabyli dany Towar w Sklepie Internetowym.

10.5. Po pojawieniu się okna tekstowego należy napisać treść opinii. Po zakończeniu pisania opinii należy nacisnąć przycisk [Wyślij opinię]. Po naciśnięciu tego przycisku opinia pojawi się na stronie Sklepu Internetowego.

11. WYKORZYSTANIE KUPONÓW PROMOCYJNYCH I KODÓW RABATOWYCH

11.1. Wydawanie kodów promocyjnych i rabatowych jest dla nas całkowicie dobrowolne i służy celom reklamowym. Naszych kuponów nie można kupować ani sprzedawać. Kody kuponów dotyczą tylko tych towarów i/lub wartości koszyka, które spełniają określone poniżej warunki kuponów. Zastrzegamy sobie prawo wykluczenia z promocji określonych marek, kategorii towarów lub poszczególnych pozycji. Kod kuponu powinien zostać wykorzystany przez klienta podczas procesu składania zamówienia poprzez wypełnienie odpowiedniego kodu w koszyku przed przejściem do płatności i realizacji zamówienia. Nie jesteśmy zobowiązani do wstecznego uznania lub wypłaty kwoty promocyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia niektórych użytkowników z powyższych ofert.

11.2. Warunki kuponu 5% za subskrypcję newslettera:

11.2.1 Promocja dotyczy zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej www.frogum-shop.pl
11.2.2 Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi oraz nie dotyczy towarów przecenionych, obowiązuje na wszystkie przedmioty.
11.2.3 Wartość kuponu to 5%
11.2.4 Kod rabatowy wydawany jest bezterminowo.
11.2.5 Rabat nie obejmuje kosztów dostawy, a jedynie koszt zakupionych towarów.
11.2.6 Rabat obowiązuje tylko w momencie zamówienia, nie ma możliwości udzielenia rabatu wstecznie na złożone już zamówienie.
11.2.7 Kod rabatowy przysługuje jednorazowo każdemu użytkownikowi. Oznacza to, że po sfinalizowaniu zamówienia kod uznaje się za wykorzystany przez użytkownika. Tym samym nie ma możliwości jego ponownego wykorzystania nawet w przypadku anulacji pierwotnego zamówienia.
11.2.8 Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

11.3. Regulamin promocji na Tłusty Czwartek

11.3.1. Promocja obowiązuje w dniu 08.02.2024 do 23:59.

11.3.2. Promocja dotyczy zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej www.frogum-shop.pl

11.3.3. Aby skorzystać z promocji należy podczas finalizacji zamówienia wprowadzić w wyznaczonym do tego miejscu kod rabatowy “CZWARTEK8”

11.3.4. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi oraz nie dotyczy towarów przecenionych. Promocja obowiązuje jedynie na wyroby FROGUM.

11.3.5. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy, a jedynie koszt zakupionych towarów.

11.3.6. Rabat obowiązuje tylko w momencie zamówienia, nie ma możliwości udzielenia rabatu wstecznie na złożone już zamówienie.

11.3.7. Kod rabatowy przysługuje jednorazowo każdemu użytkownikowi. Oznacza to, że po sfinalizowaniu zamówienia kod uznaje się za wykorzystany przez użytkownika. Tym samym nie ma możliwości jego ponownego wykorzystania nawet w przypadku anulacji pierwotnego zamówienia.

11.3.8. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

11.4. Regulamin wykorzystania Vouchera rabatowego na kolejne zamówienie

11.4.1. Warunkiem otrzymania vouchera rabatowego jest złożenie zamówienia w sklepie online FroGum Premium Moto Shop.

11.4.2. Voucher zawiera 2 kody rabatowe, które klient może wykorzystać na kolejne zamówienie złożone w sklepie online FroGum Premium Moto Shop.

11.4.3. Kody rabatowe obniżają kwotę do zapłaty odpowiednio o 30PLN (dla zamówienia powyżej 250PLN) oraz o 45PLN (dla zamówienia powyżej 350PLN).

11.4.4. Kody rabatowe ważne są do dnia 31.12.2024

11.4.5. Promocja dotyczy wyłącznie zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej www.frogum-shop.pl

11.4.6. Aby skorzystać z promocji należy podczas finalizacji zamówienia wprowadzić w wyznaczonym do tego miejscu odpowiedni kod rabatowy.

11.4.7. Wybór odpowiedniego kodu rabatowego leży po stronie klienta przy czym warunkiem działania kodu rabatowego jest spełnienie warunku wartości koszyka.

11.4.8. W przypadku wyboru niższego kodu rabatowego i zatwierdzeniu zamówienia, nie ma możliwości wstecznego zastosowania wyższego progu rabatowego, nawet jeśli wartość koszyka spełni jego warunki.

11.4.9. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi oraz nie dotyczy towarów przecenionych. Promocja obowiązuje jedynie na dywaniki samochodowe i maty bagażnikowe marki FroGum i nie dotyczy Towarów pozostałych producentów.

11.4.10. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy, a jedynie koszt zakupionych Towarów.

11.4.11. Rabat obowiązuje tylko w momencie zamówienia, nie ma możliwości udzielenia rabatu wstecznie na złożone już zamówienie.

11.4.12. Kod rabatowy przysługuje jednorazowo każdemu użytkownikowi. Oznacza to, że po sfinalizowaniu zamówienia kod uznaje się za wykorzystany przez użytkownika. Tym samym nie ma możliwości jego ponownego wykorzystania nawet w przypadku anulacji pierwotnego zamówienia.

11.4.13. W przypadku zwrotu towaru zakupionego z użyciem kodu rabatowego, wartość vouchera nie podlega zwrotowi. Klient otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości uiszczonej zapłaty za towar.

11.4.14. W przypadku zwrotu części zamówienia, jeśli wartość zachowanych przez klienta Towarów przestaje spełniać warunki promocji, zwrócona kwota zostanie pomniejszona o wartość Vouchera.

11.4.15. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, to jest:
zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej;
– wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej;
– rozszerzenie asortymentu Towarów o Towary podlegające szczególnym regulacjom prawnym, wymagającym uwzględnienia ich w Regulaminie;
– dodanie nowych kanałów sprzedaży online, prowadzonej przez Sklep Internetowy (np. aplikacja mobilna);
– wprowadzenie w Sklepie Internetowym działań promocyjnych;
– zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
– usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
– zmiany w zakresie procedury rejestracji, zawierania Umowy bądź procesu składania, modyfikowania lub anulowania Zamówień;
– zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
– zmiany w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
– konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w treści Regulaminu;
– usprawnienie obsługi Użytkowników;
– zmiany sposobów płatności i dostaw.

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
FROGUM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Cieszyńska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
frogum-shop.pl
kontakt@frogum-shop.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ___________ .
Data zawarcia umowy / data złożenia zamówienia: ___________ .
Imię i nazwisko konsumenta: ___________ .
Adres konsumenta: ___________ .
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ___________ .
Data: ___________ .

Mogą Państwo skorzystać z gotowego formularza:

Formularz zwrotu do pobrania